Tata Ace

Tempo hire tata ace from Mumbai to Anywhere in India

Vehicle Profiletempo hire tata ace

TATA ACE- Tempo Hire Tata Ace

Capacity: 1.0 Ton

Base Fare :

Size : Legth 7 Futh

Speed : 60

tata ace